Algemene Voorwaarden

Voor elke bestelling die u bij MaryDes Designs Ltd plaatst, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing en bevestigt u dat u deze hebt gelezen en geaccepteerd.

MaryDes Designs Ltd, 6-9 Trinity Street, Dublin 2, D02 EY47, Ierland, 
verder in dit document genoemd als MaryDes 
Jij, die de opdracht geeft , 
verder in dit document genoemd als de Klant ,

gaat akkoord met de volgende Algemene voorwaarden:

Werk: MaryDes stemt ermee in om ontwerpen (het “Werk“) te produceren op verzoek van de Klant voor de vooraf overeengekomen vergoeding en vermeld in de MaryDes-prijslijst die geldig was op het moment van de bestelling van het Werk . MaryDes gaat ermee akkoord dat zij de enige auteur van het werk is, dat ze origineel werk aflevert welke vrij van plagiaat zal zijn. Het is MaryDes echter toegestaan om stockfoto’s te gebruiken die rechtsvrij zijn, of waarvoor zij de gebruiksrechten verworven heeft, om haar ontwerpen te maken. Als hiervoor een extra vergoeding moet worden betaald, zal MaryDes de Klant om goedkeuring vragen voordat deze worden gebruikt.

Revisies van boekomslag ontwerpen: MaryDes zal maximaal 6 revisies op 1 gekozen boekomslag ontwerp gratis uitvoeren. Als er meer wijzigingen door de opdrachtgever of zijn auteur wordt verzocht, zal MaryDes een uurtarief van €38 extra in rekening brengen. Veranderingen die nodig zijn als gevolg van fouten in de ontwerpen door MaryDes gemaakt worden niet meegeteld.
De klant gaat er ook mee akkoord dat MaryDes niet verantwoordelijk is voor eventuele wijzigingen door derden, voor of na het leveren van een werk.

Levering van het werk: Nadat een werk is voltooid, levert Marydes de bestanden die nodig zijn voor de doeleinden van de opdracht. Boekomslagontwerpen worden printklaar geleverd voor door de klant gewenste afdrukservice tenzij anders bepaald door de klant. Onze bronbestanden (PSD) zijn niet in de finale bestanden begrepen. Deze kunnen tegen meerprijs bekomen worden. 

Werk afronding: MaryDes beschouwt het Werk project afgehandeld zodra ze de definitieve bestanden van het Werk aan de klant heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld.

Auteursrechten en handelsmerken: Door het leveren van tekst, afbeeldingen en andere gegevens aan MaryDes voor opname in het Werk, verklaart de klant zij zelf over de juiste copyright- en / of handelsmerktoestemmingen beschikt. Het eigendom van dergelijke materialen blijft bij de klant, of de rechtmatige eigenaar van het auteursrecht of het handelsmerk.
Door aan MaryDes afbeeldingen, tekst of andere gegevens te leveren, verleent de Klant MaryDes toestemming om dit materiaal vrij te gebruiken bij het nastreven van het Werk:
Indien de Klant aan MaryDes een afbeelding, tekst, audioclip of ander bestand levert voor gebruik in boekomslagen, visitekaartjes, flyers, folders, website, multimediapresentatie, boektrailer, printitems, tentoonstelling, advertentie of elk ander medium of project dat auteursrecht- en royaltyvrij zou zijn, maar vervolgens toch blijkt te belast te zijn met auteursrecht- of royaltygebruiksbeperkingen, zal de klant ermee instemmen dat MaryDes het betreffende deel in het Werk verwijdert of vervangt.
De klant gaat ermee akkoord MaryDes volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit het niet-verkrijgen van alle vereiste auteursrechten en / of andere noodzakelijke toestemmingen.

Vertrouwelijkheid: MaryDes erkent dat zij toegang kan hebben tot informatie die betrekking heeft op de Klant ‘s verleden, heden of toekomstige producten, klanten lijsten, creatieve werken, marketing strategieën, in behandeling zijnde projecten, voorstellen, en andere klantgebonden informatie. MaryDes stemt in met de vertrouwelijke informatie van de klant ‘s en alle fysieke vormen daarvan te beschermen, of bekendgemaakt aan MaryDes voordat deze overeenkomst wordt ondertekend of daarna.

Overdracht van rechten:  Het auteursrecht wordt door MaryDes behouden bij alle ontwerpwerkzaamheden, inclusief woorden, afbeeldingen, trailers, websites, ideeën, afbeeldingen en illustraties totdat alle vergoedingen en kosten zijn betaald en bij ontvangst van de laatste betaling voor het werk in opdracht.
Als een ontwerpkeuze wordt gepresenteerd, wordt slechts één oplossing door MaryDes geacht te voldoen aan deze overeenkomst. Alle andere ontwerpen blijven eigendom van MaryDes, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze regeling is gewijzigd.
De Opdrachtgever heeft enkel het recht op de eigendom van het Werk, voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en bij volledige betaling van de overeengekomen vergoeding. In afwijking hiervan, en om ongeoorloofde duplicatie te voorkomen, behoudt MaryDes alle auteursrechten op alle andere gebruik van haar ontwerpen (banners, afbeeldingen, trailers … ) en videobeelden, tenzij anders overeengekomen. In dit geval ontvangt de klant slechts beperkte gebruikersrechten verbonden aan elk ontwerp of ander werk dat hij heeft besteld en bezit hij niet het recht om het werk, of delen ervan, te reproduceren, verkopen en verzenden of verspreiden, noch gedeeltelijk nog in zijn geheel en in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met MaryDes.
MaryDes kan steeds betaalde ontwerpen, het Werk, gebruiken in zijn promotiemateriaal , op sociale media en in zijn ontwerpportfolio.

Licenties: Elk ontwerp, copywriting, tekening, idee of code gecreëerd voor de klant door MaryDes, of een van haar medewerkers of onderaannemers, is gelicentieerd voor gebruik door de Klant op een eenmalige basis en mag niet worden gewijzigd, hergebruikt, of opnieuw verspreid op enige manier of in enige vorm, anders dan het in deze overeenkomst was bedoeld, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MaryDes en een van zijn relevante onderaannemers.

Verliezen: Alle ontwerpwerk, waar de mogelijkheid bestaat dat een andere partij de rechten zou kunnen opeisen, dient te worden geregistreerd door de Klant bij de bevoegde autoriteiten, voorafgaand aan het publiceren of het eerste gebruik. MaryDes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van dergelijke claims. MaryDes is niet verantwoordelijk voor enig verlies of gevolgschade, niet-levering van producten of diensten, om welke reden dan ook. De klant gaat ermee akkoord om MaryDes niet verantwoordelijk te stellen voor dergelijk verlies of schade. Elke vordering op MaryDes is beperkt tot de relevante vergoeding(en) betaald door de klant.

Gegevensformaten: De klant gaat akkoord met de definitie van MaryDes van aanvaardbare middelen voor het leveren van gegevens aan het bedrijf.
Tekst moet in elektronische vorm aan MaryDes worden geleverd als standaardtekst (.txt), MS Word (.doc, docx) en PDF via e-mail of via online bestandsservices (zoals WeTransfer).
Afbeeldingen die worden geleverd in een elektronisch formaat, moeten worden geleverd in een formaat zoals voorgeschreven door MaryDes via e-mail of met behulp van online bestandsservices. Afbeeldingen moeten van een kwaliteit zijn die geschikt is voor gebruik zonder enige nabewerking en MaryDes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige beeldkwaliteit die de klant later als onacceptabel beschouwt. MaryDes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van afbeeldingen die de klant wenst te scannen op bedrukt materiaal.
Bijkomende kosten kunnen eventueel worden aangerekend voor alle noodzakelijke acties, inclusief maar niet beperkt tot fotografie en andere afbeeldingen, foto- en filmzoekopdrachten, mediaconversie, digitale beeldverwerking of gegevensinvoerservices. MaryDes zal de Klant hiervan op de hoogte stellen en zijn akkoord voor de betaling ervan vragen.

Duur ontwerpproject: Elke indicatie die door MaryDes wordt gegeven over de duur van een ontwerpproject, moet door de klant worden beschouwd als een schatting. MaryDes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor projectduur-overschrijdingen, ongeacht de oorzaak.

Toegangsrechten voor website installaties: De klant gaat ermee akkoord MaryDes alle noodzakelijke toegang te geven tot computersystemen en andere locaties, zoals vereist, om een website-project te voltooien en dit totdat alle verschuldigde gelden zijn ontvangen, inclusief de nodige lees- / schrijfrechten, gebruikersnamen en wachtwoorden. De klant gaat er ook mee akkoord om MaryDes toegang te verlenen tot alle computersystemen, gebruikersnamen en wachtwoorden die vereist zijn om gegevens en / of sites te verwijderen als deze niet voldoen aan deze Algemene voorwaarden.
De klant gaat ermee akkoord om MaryDes alle benodigde materialen, elektronisch of anderszins, te leveren die nodig zijn om het Werk te maken en te voltooien en om deze tijdig te leveren.

Alleen websiteontwerp: Zodra het webontwerp is voltooid, biedt MaryDes de klant de mogelijkheid om het resulterende werk te beoordelen. MaryDes maakt één reeks kleine wijzigingen zonder extra kosten binnen 14 dagen na het begin van de evaluatieperiode. Kleine wijzigingen zijn kleine tekstuele wijzigingen en kleine aanpassingen aan de plaatsing van items op de pagina. Het bevat geen wijzigingen in afbeeldingen, kleurenschema’s of andere navigatiefuncties. Eventuele kleine wijzigingen kunnen per e-mail aan MaryDes worden gemeld.
MaryDes zal van mening zijn dat de klant het originele concept heeft geaccepteerd, als er geen kennisgeving van wijzigingen schriftelijk door de klant is ontvangen, binnen 14 dagen na het begin van de evaluatieperiode.

Weigeringsrechten: MaryDes zal in haar ontwerpen geen tekst, afbeeldingen of andere gegevens opnemen die zij immoreel, beledigend, obsceen of illegaal acht. Alle advertentiemateriaal moet voldoen aan alle normen die zijn vastgelegd door alle relevante autoriteiten voor publiciteitsnormen. MaryDes behoudt zich ook het recht voor om ingezonden materiaal te weigeren zonder opgaaf van redenen. Alle afbeeldingen en / of gegevens die MaryDes daadwerkelijk te goeder trouw gebruikt en vervolgens ontdekt dat deze in strijd is met deze Algemene voorwaarden, is de Klant verplicht om MaryDes toe te staan de overtreding zonder belemmering of boetes te verwijderen. MaryDes kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het opnemen van dergelijke gegevens.

Boektrailers: Alle boektrailers zijn gebaseerd op bestaand beeldmateriaal, ofwel gekocht of gratis beeldmateriaal gevonden door MaryDes of afgeleverd door de klant. De aanvraag voor het maken van boektrailers wordt ingediend bij MaryDes, die beslist of de bestelling wordt geaccepteerd. 
MaryDes heeft het recht om bestellingen voor boektrailers om welke reden dan ook te weigeren, bijvoorbeeld omdat er geen voldoende relevant beeldmateriaal kan worden gevonden, de productietijd in de aanbieding de geschatte normale productietijd overschrijdt of de klant niet voldoende informatie verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor alle auteursrechten op het door hem geleverde beeldmateriaal.
De Klant gaat ermee akkoord dat MaryDes boektrailers maakt naar eigen inzicht en vermogen. Indien een boektrailer schrijffouten bevat, zullen die door MaryDes gratis aangepast zullen worden, maar de Klant kan de aanvaarding en betaling van het Werk niet weigeren.
Na het maken kan de klant om kleine wijzigingen vragen. Dit is beperkt tot het corrigeren van tekstfouten. 
Voor type 4, Premium boektrailer, zal een script naar de klant gestuurd worden voor zijn acceptatie. De Klant kan het script wijzigen of zelfs afwijzen. Als een script wordt gewijzigd of afgewezen, heeft MaryDes het recht om de bestelling te weigeren.
In geen geval kan zonder betaling van een toeslag worden afgeweken van het door de klant goedgekeurde script, tenzij met toestemming van MaryDes.
Het is de opdrachtgever of zijn auteur niet toegestaan delen van de trailer te gebruiken in andere producties of om andere redenen dan waarvoor de trailer is gemaakt.

Annulering:  Een klant kan zijn werk op elk moment tijdens het proces annuleren , per post naar ons kantoor in Dublin of e-mail met bevestigingsaanvraag.
Als een werk wordt geannuleerd door de klant (of zijn auteur ) , is een vergoeding van 80% van de verwachte vergoeding is verschuldigd en alle rechten op het geleverde of gemaakte werk tot nu toe blijven bij MaryDes. 
In dit geval is het de klant niet toegestaan om tocht of enig ander materiaal dat is gemaakt door MaryDes met betrekking tot zijn opdracht op geen enkele manier te gebruiken.
Alle werkzaamheden die niet binnen 3 maanden kunnen worden voltooid omdat de Cliënt de nodige informatie, teksten, afbeeldingen of andere zaken die nodig zijn om het werk af te maken niet leveren , worden beschouwd als annulering van het Werk en de hiervoor genoemde vergoeding is verschuldigd.
De klant kan vragen om op een later tijdstip het werk te hervatten . Als MaryDes accepteert, is het resterende bedrag (20% van de overeengekomen prijs) verschuldigd. Houd er rekening mee dat MaryDes soms het werk niet kan hervatten omdat de benodigde bestanden in de loop van de tijd kunnen ontbreken en daarom kan MaryDes nooit worden gedwongen om het werk te hervatten en kan zij op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden, ook niet voor de terugbetaling van de eventueel betaalde 80%.

Betalingen door uitgeverijen: Nadat het werk is voltooid en de bestanden zijn overgedragen aan de klant, is de volledige betaling verschuldigd. 
Om praktische redenen zal de facturatie naar de klant iedere 14e en laatste dag van de maand gebeuren. De klant ontvangt een betalingsverzoek per e-mail en kan betalen via overschrijving op onze IBAN rekening.  Facturen moeten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum worden betaald.
Voor accounts die 30 dagen na de factuurdatum nog niet zijn betaald, wordt een toeslag van 2% per maand van het uitstaande bedrag in rekening gebracht.
Publicatie en/of vrijgave van het Werk gedaan door MaryDes namens de klant, kan niet plaatsvinden voordat het volledige verschuldigde bedrag door MaryDes is ontvangen. Alle rechten op het Werk blijven behouden door MaryDes tot de volledige betaling ontvangen werd.

Betalingen door auteurs en andere klanten: Voor werken uitgevoerd voor niet uitgeverijen is de klant gehouden, op eenvoudig verzoek van MaryDes, een voorschot van 50% op de voorziene productieprijs te betalen voor de aanvang van de werken. Het resterende bedrag of de volledige som (indien geen voorschot werd betaald) is verschuldigd voordat het Werk wordt afgeleverd.
De klant ontvangt een betalingsverzoek per e-mail en kan betalen via overschrijving op onze IBAN rekening.  Facturen moeten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum worden betaald.
Voor accounts die 30 dagen na de factuurdatum nog niet zijn betaald, wordt een toeslag van 2% per maand van het uitstaande bedrag in rekening gebracht.
Publicatie en/of vrijgave van het Werk gedaan door MaryDes namens de klant, kan niet plaatsvinden voordat het volledige verschuldigde bedrag door MaryDes is ontvangen. Alle rechten op het Werk blijven behouden door MaryDes tot de volledige betaling ontvangen werd.

In gebreke blijven: Een Klant wordt als in gebreke blijven beschouwd als het factuur voor het Werk 30 dagen na de factuurdatum niet wordt betaald. 
In dat geval heeft MaryDes eveneens het recht om het materiaal van de klant van alle computersystemen te verwijderen totdat het verschuldigde bedrag volledig is betaald. Dit omvat alle niet-betaalde gelden voor diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, boekomslagen, social media banners, 3D mockups, visitekaartjes, flyers, pamfletten, hosting, domeinregistratie, boektrailers, indieningen bij zoekmachines, ontwerp en onderhoud, onderaannemers, printers, fotografen en bibliotheken.
Het verwijderen van dergelijk materiaal ontslaat de klant niet van zijn verplichting om het verschuldigde bedrag te betalen. 
De klanten wiens rekeningen in gebreke blijven, gaan akkoord om MaryDes alle inningskosten, inclusief juridische kosten, advocaatkosten en incassobureaus, terug te betalen, voor het afdwingen van deze Algemene voorwaarden.

Disclaimer:  MaryDes biedt geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, voor alle producten en / of diensten die zij levert. MaryDes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van producten en / of diensten die het levert. MaryDes is niet verantwoordelijk voor enig verlies of gevolgverlies van gegevens, of niet-levering van producten of diensten, om welke reden dan ook. Hoewel wij redelijke stappen ondernemen om de door ons aanbevolen materialen te onderzoeken, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de prestaties of kwaliteit van materialen of enige gevolgschade die voortvloeit uit het falen ervan. De klant gaat ermee akkoord om MaryDes niet verantwoordelijk te stellen voor dergelijk verlies of schade. Elke vordering op MaryDes is beperkt tot de relevante vergoeding (en) betaald door de Klant .
MaryDes behoudt zich het recht voor om de diensten van onderaannemers, agenten en leveranciers te gebruiken en alle werkzaamheden, inhoud, diensten en gebruik zijn gebonden aan hun algemene voorwaarden. MaryDes zal niet willens en wetens acties ondernemen om deze te overtreden en de klant gaat er ook mee akkoord zo gebonden te zijn.

Overmacht: Omdat vaak Werk in de wacht worden gezet als gevolg van het wachten op de reactie van de Klant, kan MaryDes niet verantwoordelijk worden geacht om te voldoen aan de Algemene Voorwaarden die drukkers voor niet tijdige voltooiing hanteren.
MaryDes is niet aansprakelijk voor een storing of vertraging in de levering of levering van producten of diensten waarbij een dergelijk verzuim of vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is aan enige oorzaak of omstandigheden, van welke aard dan ook, buiten de redelijke macht van MaryDes liggen. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog, natuurrampen, stakingen, uitsluitingen, industriële geschillen of onrust, overheidsbeperkingen of vertragingen in het vervoer, brand, stroomstoringen, falen toe te schrijven aan hostingleveranciers, fabrieksafbraak, diefstal, vandalisme, oproeren, burgerlijke onlusten, ongevallen van welke aard of daad van terrorisme dan ook.

Algemeen: Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden die in welke vorm dan ook worden gedistribueerd. MaryDes Designs Ltd behoudt zich het recht voor om tarieven en eventuele voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden: Door de plaatsing van een bestelling van een Werk bij MaryDes zal de klant steeds gehouden zijn aan deze Algemene Voorwaarden.
Om een vlotte service mogelijk te maken zal de klant enkel bij zijn eerste bestelling gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Bij alle volgende bestellingen, ongeacht onder welke vorm deze werd gedaan, zal geacht worden dat de klant, ook voor dat Werk, de Algemene voorwaarden aanvaard heeft.
De Klant zal steeds in staat zijn om de Algemene Voorwaarden te lezen op de website van MaryDes (marydes.eu)